۲۰ اسفند ۱۳۸۸

اينجا و اکنون

واقعاً عجیب است. بیرون پنجره، ماشین‌ها طوری بوق می‌زنند که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده.
+
+